VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽITÍ PORTÁLU www.sikovnykuchar.cz

 1. Tyto Všeobecné podmínky pro přístup a užití portálu www.sikovnykuchar.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele vznikající v souvislosti s užíváním Portálu.
 2. Provozovatel: Mister Group s.r.o. Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 036 76 838, kontakt: kontakt@sikovnykuchar.cz
 3. Uživatel: Je každá osoba jakýmkoliv možným způsobem užívající Portál. Uživatel tímto prohlašuje a potvrzuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude Portál využívat pro svou podnikatelskou činnost. Portál: webová stránka www.sikovnykuchar.cz.
 4. Uživatel vstupem na Portál projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Uživatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Uživatele informovat. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění Podmínek je dostupné na internetové adrese www.sikovnykuchar.cz/terms.

I. PORTÁL

 1. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k Portálu. Provozovateli náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu Portálu, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a způsob uspořádání souborů obsažených na Portálu.
 2. Portál slouží jako místo pro publikaci receptů a dále jako otevřené diskusní fórum, na kterém si Uživatelé vzájemně sdělují informace o jednotlivých receptech nebo potravinách.

II. PRAVIDLA VEŘEJNÉHO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 1. Přístup na Portál a jeho užívání je bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 2. Veškerý obsah Portálu slouží jako informační zdroj. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu, případně přerušit provoz Portálu na neomezeně dlouhou dobu.
 4. Pro ochranu zájmů Uživatelů a Provozovatele je jako nedovolené užívání Portálu zejména zakázán jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely Uživatelů; rozesílání nevyžádaných informací (spamu).
 5. Pokud jakýkoliv Uživatel není s Portálem spokojen, nesouhlasí s jakoukoliv částí těchto Podmínek, potom je výlučné právo každého Uživatele užívání Portálu přerušit a Portál dále nevyužívat.
 6. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob. Uživatel nesmí užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nesmí kopírovat, distribuovat, publikovat nebo jinak komerčně užívat jakékoliv části Portálu, v tištěné či elektronické podobě, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu.

III. PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 1. Příspěvkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí zejména myšlenka, text, návrh, vzkaz, fotografie, recept a jiný podobný materiál, které bude Uživateli a i Uživatelem šířen prostřednictvím Portálu (dále jen „Příspěvek“).
 2. Provozovatel tím, že umožňuje Uživateli uložení Příspěvku na Portál, poskytuje Uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědný za činnost Uživatele.
 3. Je zakázáno vkládat příspěvky, které propagují rasovou, národnostní náboženskou nebo jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Dále je zakázáno vyhrožováním násilím či jakkoliv urážet ostatní jednotlivce nebo skupiny obyvatel. Uživatelé jsou povinni vkládat příspěvky bez jakýchkoliv vulgarizmů, při zachování nejvyšší možné míry slušného chování. Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit Portál nebo jiné Uživatele Portálu.
 4. Uživatelé nesmí v příspěvcích porušovat autorská práva třetích osob nebo jinak porušovat platné právní předpisy. Dále je zakázáno vkládat příspěvky obsahující jakékoliv osobní údaje o třetích osobách a příspěvky obsahující pornografickou nebo jinak obscénní tématiku.
 5. Provozovatel Portálu neodpovídá za porušování jakýchkoliv práv (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) umístěním Příspěvku na Portálu.
 6. Provozovatel portálu není ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) odpovědný za obsah vkládaných příspěvků, s výjimkou případů, kdy mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací. Provozovatel dále nenese odpovědnost za objektivitu vkládaných příspěvků či jejich správnost. Příspěvky nevyjadřují názor Provozovatele. Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo nepřidat jakýkoli Příspěvek, smazat již přidané Příspěvky, smazat nevhodné komentáře, příspěvky v diskusi a uživatelské účty bez písemného upozornění v případě, že se domnívá, že umístěním takového Příspěvku na Portálu dochází dle názoru Provozovatele k porušování právních předpisů. Provozovatel je oprávněn Příspěvek dočasně nebo trvale odstranit zejména v případě, že Příspěvek dle názoru Provozovatele zasahuje do práva třetích osob, do práv anebo oprávněných zájmů Provozovatele nebo je v rozporu s pravidly stanovenými v těchto Podmínkách. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od poskytování Služeb příslušnému Uživateli v případě, že se dopouští nepřípustného chování, přičemž posouzení podléhá čistě na uvážení Provozovatele a může být provedeno i bez udání důvodu.
 7. Uživatelé jsou povinni vkládat příspěvky bez jakýchkoliv vulgarizmů, při zachování nejvyšší možné míry slušného chování.
 8. Provozovatel nemůže ovlivnit příspěvky Uživatelů. Provozovatel je ale oprávněn k průběžnému sledování příspěvků a vyhrazuje si právo kdykoliv v případě zjištění porušení níže uvedených pravidel nebo jiného ustanovení těchto Podmínek příspěvky odstranit či upravit.
 9. Uživatel vložením Příspěvku na Portál poskytuje Provozovateli výhradní, časově ani územně neomezenou licenci, k neomezenému počtu užití Příspěvku všemi způsoby dosud známými, včetně práva užít Příspěvek pro jakékoli účely dle volby Provozovatele včetně reklamních, k zařazení Příspěvku do jiného i audiovizuálního díla, práva užít Příspěvek v souvislosti s produkty a službami Provozovatele, a to i v hmotné podobě, práva k libovolnému zpracování Příspěvku, včetně práva poskytnout k Příspěvku podlicenci. Licence je poskytována jako bezúplatná, bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání.

IV. REGISTRACE UŽIVATELE A OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Uživatel má možnost se prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Portále registrovat za účelem plnohodnotného užívání Portálu. Vkládat příspěvky a recepty je umožněno pouze registrovanému Uživateli.
 2. Uživatel je povinen poskytovat Provozovateli pravdivé a úplné osobní údaje požadované při registraci. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Uživatel veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů na Portále.
 3. Provozovatel je oprávněn obrátit se na Registrované Uživatele za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 4. Pokud bude chtít Registrovaný uživatel svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv na adrese kontakt@sikovnykuchar.cz.
 5. Registrovaní Uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. V případě ztráty či jeho zneužití jsou povinni ihned informovat Provozovatele tak, aby mohl přijmout přiměřená opatření. Provozovatel však nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele.
 6. Provozovatel se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Uživatelem Provozovateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Uživatel akceptováním těchto Podmínek dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro vnitřní potřebu Portálu a využití pro marketingové účely Provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Uživatelem Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele. Provozovatel shromažďuje se souhlasem Uživatele osobní údaje Uživatele, a to jméno, příjmení, přezdívku a e-mailovou adresu. Registrací Uživatel dává souhlas s uveřejnění zvolené přezdívky do seznamu Uživatelů a jejího následného používání ke všem textům, které Uživatel na Portál přidá.
 7. Uživatel potvrzuje, že zadané údaje jsou přesné a úplné, Uživatel je současně poučen o tom, že souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů může kdykoli odvolat a to písemnou formou na e-mailové adrese kontakt@sikovnykuchar.cz.

V. LIMITACE ODPOVĚDNOSTI

 1. Každý Uživatel užívá Portál na vlastní riziko. Provozovatele neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Portálu a vařením receptů a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu Portálu. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování Portálu.
 2. Uživatelé jsou srozuměni a souhlasí s tím, že Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících s provozem Portálu. Toto omezení je platné s výjimkou případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nefunkčností Portálu, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 4. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na Portálu. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Portále.

VII. COOKIES

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Uživatele a nahrávají uživatelské aktivity Uživatele, jakmile Uživatel vstoupí na Portál. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli.
 2. Uživatel je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno.
 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.
 4. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoli podněty, nápady, postřehy či připomínky zaslané Provozovateli nezakládají jakákoli práva či nárok na finanční či obdobné plnění Uživateli ze strany Provozovatele.
 4. Uživatelé a Poskytovatel výslovně sjednávají, že veškeré jejich vzájemné vztahy se budou řídit právním řádem České republiky. Uživatelé a Poskytovatel sjednávají pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu dle sídla Poskytovatele.
 5. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 6. Vyřizování stížností Uživatele zajišťuje Provozovatel prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele.
 7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
 8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazné pro všechny Uživatele Portálu.